Gazit Globe

2017-2019

465

Location

Type

Area & Description

Status

Client

Urban Plans

Rishon Lezion

Gazit Globe Group

Completed

Dunam 46

Offices & Commercial 109,455 m2תב"ע הכוללת מסחר ותעסוקה באזור התעשייה המערבי של ראשון לציון, המאופיין בריבוי שטחי מסחר בנויים, שמרביתם הינם מבנים בני 2-3 קומות. התכנית מתייחסת למתחם המערבי ביותר בו בפינת הרחובות לישנסקי ואצ"ל, המצוי בבעלות חברת גזית גלוב. המגרש משתרע על 6 דונם והיום ממוקם בו מבנה מסחרי בן קומה אחת, כשבמסגרת הכנת התכנית אותרו לאורך רחוב משה דיין כ-65.000 מ"ר על קרקעיים השייכים אף הם לחברה והינם בעלי זכויות בנייה לא ממומשות. לאור תכנית המתאר העירונית המאפשרת לבנות במקום-לאורך רחוב משה דיין- מבנים גבוהים עד 40 קומות, התכנית מציעה הריסה של המבנה הקיים ובניית מגדל בו ירוכזו גם זכויות הבנייה הלא ממומשות. שתי הקומות הראשונות בו מיועדות למסחר, 38 הקומות שמעליהן מיועדות לתעסוקה, ותחנת הרכבת הקלה המתוכננת להיבנות במרחק הליכה קצר מהמגדל מחזקת את ייעודו התעסוקתי. תכנון הבניין משלב גגות ירוקים המחלקים את המסה שמייצר גובהו למספר מסות, והמסד המסחרי חובר למסחר הנמוך הקיים בסביבה. לובאי המסחר והמשרדים מתוכננים כנפרדים זה מזה, והחניות המשמשות את העובדים במגדל הן תת קרקעיות. במסגרת הפרויקט מטפל התכנון בחניה עילית הקיימת במתחם ע"י שילוב משמעותי של גינון, כמו גם ע"י הרחבה של המדרכות שבחזית המסחר ליצירת שטחי שהייה נעימים.

Illustration : totem

Related Projects: