Badner Compound

2019-

498

Location

Type

Area & Description

Status

Client

Urban Plans

Ramat Gan

Metropolis

In planning

Accomodation 204

Dunam 5

Residance 24,000 m2

Public 1,000 m2

פרויקט התחדשות עירונית בלב שכונת הגפן ברמת גן, בה קיימת מדיניות מוסדרת של חלוקה למתחמים, ובכלל זה הנחיות המתייחסות למאפייני התכנון. המתחם המתוכנן משתרע על כ-5 דונם, כשממערב לו נמצא רחוב רוקח, ממזרח לו גן השקדייה, ובשטחו ממוקמים מבנה מפעל נטוש ו-33 יחידות דיור. התכנית כוללת הריסה של המבנים הקיימים, בניית שני מגדלי מגורים בני 24 קומות המכילים 204 יחידות דיור, וכן מבנה ציבור ומתנ"ס עצמאיים, כתוצאה של הפרשת שטחים משמעותית לצרכי ציבור. אחד המגדלים פונה לרחוב רוקח, המגדל השני 'פנימי' יותר וממוקם בעומק השטח, כשביניהם נמשך רחוב בדנר, ההופך כך למעבר גישה המוליך גם לגן השקדייה ולמתנ"ס. מבנה הציבור הוא מבנה נמוך בן 3 קומות הפונה לרחוב רוקח, ומבנה המתנ"ס, המתוכנן לגובה 4 קומות על שטח משמעותי למדי, ממוקם בהמשך לגן השקדייה. אופן תכנונו המורם מעל הקרקע מאפשר להרחיב את הגישה לגן השקדייה הסמוך ומדגיש את תועלות הפרויקט לסביבתו, כאשר הן הגן והן המתנ"ס משרתים גם את דיירי השכונות הסמוכות.

Related Projects: