Neve Israel

2018-

419

Client

Status

Area & Description

Type

Location

Apartments unites 400

Above Ground 58,900 m2

Under Ground 31,750 m2

In Planning

Minrav Holdings Ltd

Herzeliya

Mixed Use

פרויקט התחדשות עירונית בשכונת נוה ישראל בהרצליה, בצומת הרחובות בר כוכבא והר מירון. מדרום למתחם משתרע פארק ומצדו המזרחי שוכנת קריית חינוך, שלשניהם מתייחס המערך האורבאני המתוכנן. הפרויקט משלב מגורים, מסחר, מבנה ציבור, כיכרות עירוניות וחניון תת קרקעי תלת מפלסי (עם שתי כניסות), ותכנונו מנצל את הסיטואציה האורבאנית של מיקומו כציר מקשר בין צפון לדרום. במסגרת הפרויקט מתוכננים 4 מבנים מרקמיים בני 7-9 קומות המכילים 124 יחידות דיור, 4 בנייני מגורים גבוהים בני 8-15 קומות המכילים 264 יחידות דיור. אופן העמדת הבניינים מייצר חללים עירוניים המאפשרים חיבור והמשכיות בין הקיים לבין החדש, כשהבינוי המשולב מייצר מצבים אורבאניים מגוונים וקו רקיע משתנה.

הבניינים החדשים מקיפים 2 כיכרות המשולבות במתחם ומקושרות לרקמה העירונית באמצעות צירי מעבר: כיכר עירונית מרוצפת בעלת אופי מסחרי שמקשרת בין רחוב בר כוכבא וקריית החינוך, וכיכר פנימית מגוננת המכילה פינות ישיבה אינטימיות ומעבר אל הפארק הסמוך.

בקומת הקרקע משולב מסחר לאורך רחוב בר כוכבא והכיכר המרוצפת המלווה בקולונדה. הדירות בבניינים מציעות תמהיל מגוון ומשתנה, המבוסס על עקרונות תכנון שעיקרם יצירת מרחבי מגורים נוחים ומאווררים בכל טיפוסי הדירות. כל בניין מכיל גם שלוש קומות מרתף:קומה  שמשרתת את המסחר ואת הדיירים, ושתי קומות המשרתות את הדיירים בלבד.

Related Projects: